گزارش حسابرسی

اجزای تشکیل دهنده گزارش معقول چیست؟

1. عنوان                       2. مخاطب                      3. بند مقدمه یا بند تفکیک و مسئولیت ها     4. بند حدود رسیدگی

5. بنداظهارنظر                6. تاریخ                          7. نشانی حسابرسی                                    8. امضاء

1- عنوان در گزارش حسابرسی حاوی چه مواردی باید باشد؟

گزارش حسابرسی باید عنوان مناسبی داشته باشد با استفاده از عنوان “گزارش حسابرس مستقل” خواننده را در تشخیص گزارش حسابرسی و مجزا کردن آن از گزارش هایی ازجمله گزارش های هیئت مدیره یاگزارش سایر حسابرسان که ملزم به رعایت آیین رفتار حرفه ای حسابرسان مستقل نیستند کمک میکند.جهت آشنایی بیشتر به صفحه نمونه قرارداد حسابرسی و کاربرد گزارش حسابرسی در سایت موسسه حسابرسی محاسبان مراجعه نمایید.

2- مخاطب در گزارش حسابرسی کیست؟

در گزارشات حسابرسی منظور از مخاطب شخصی است که درخواست گزارش حسابرسی از سوی او صورت گرفته،درواقع مخاطب است که اقدام به انعقاد قرارداد حسابرسی مینماید.مخاطب یا مخاطبان گزارش حسابرسی میتوانند صاحبان سرمایه،مدیران و اشخاص ثالث ذینفع باشند.

نکته: زمانی که گزارش حسابرسی برای طرح در مجامع عمومی تهیه میشود،مجمع عمومی صاحبان سهام به عنوان مخاطب هستند.

3- بند مقدمه یا تفکیک مسئولیت ها در گزارش حسابرسی شامل چه موضوعاتی است؟

عناوین و یا اجزاری تشکیل دهنده صورت های مالی که برای دوره مالی معین تهیه شده.

ذکر این مورد که مسئولیت تهیه و پاسخگویی صورت های مالی بر عهده هیئت مدیره است.

تاکید بر این که مسئولیت حسابرس و اظهر نظر او در مورد صورت های مالی به اتکا حسابرسی انجام شده می باشد.

4- بند حدود رسیدگی در گزارش حسابرسی شامل چه مواردی است؟

در این بند تمامی کارهای حسابرس و میزان دامنه رسیدگی و حسابرسی او عنوان میشودو باید استانداردهای حسابرسی نیز بیان گردد.گزارش حسابرسی باید بیانگر این مطلب باشد که حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده و همچنین باید بیانگر این موضوع باشد که حسابرسی به دلیل حصول اطمینان از اینکه صورت های مالی تهیه شده دارای تحریف  و اشتباهی  نبوده ،انجام گرفته است.گزراش حسابرسی باید بیانگر این مطلب باشد که حسابرسی مبنای معقولی برای اظهار نظر فراهم کرده است.

5- بند اظهار نظر در گزارش حسابرسی حاوی چه مطالبی است؟

گزارش حسابرسی باید بگونه ای باشد که بیان کند:

آیا این حسابرسی انجام شده ،برطبق جنبه های با اهمیت استانداردهای حسابرسی تهیه شده یا خیر؟

ذکر جمله (تمام جنبه های با اهمیت ) به این معنی است که حسابرس موضوعاتی را تحت رسیدگی و حسابرسی قرار می دهد که از لحاظ مالی با اهمیت هستند.

در ضمن باید به این نکته توجه کنیم که صورت های مالی مطلوب باید طبق استانداردهای حسابداری  تهیه شود.

در گزارش حسابرسی نیز برای اگاهی استفاده کنندگان ذکر جمله “طبق استانداردهای حسابداری “لازم است.

نکته:کلمه مطلوب در صورت های مالی به این مفهوم است که صورت های مالی طبق قانون و استانداردهای حسابداری تهیه شده و حقوق صاحبان سهام نیز در چهارچوب قانون بطور یکنواخت و حقوق اشخاص ثالث ذینفع  رعایت شده است.

6- تاریخ در گزارش حسابرسی:

در گزارش حسابرسی تاریخ بیانگر اتمام عملیات حسابرس می باشد و در صورتی که بعد ازتاریخ ترازنامه وقایع موثری وجود داشته باشد که بر صورت های مالی موثر است ،بایددر صورت های مالی واقع شود و یا اینکه به نحو مناسب و کافی در یادداشت های همراه صورت های مالی افشا شود.

7- نشانی حسابرس در گزارش حسابرسی چیست؟

در گزارشات حسابرسی ذکر نشانی موسسه حسابرسی در سربرگ گزارش  ضرورری است و چنانچه موسسه دارای شعبه باشد ذکر شعبه نیز لازم است.

8- امضا در گزارش حسابرسی؟

درج امضا در گزارش حسابرسی بیانگر هویت حسابرس می باشد و حسابرس با امضاء، مسئولیت مشخص خود را به مخاطب بیان میکند.

 

انواع گزارشات حسابرس:

الف ) گزارش مقبول                             ب) گزارش غیر مقبول

حسابرس در چه شرایطی گزارش مقبول ارائه میدهد؟

زمانی که صورتهای مالی و کلیه اطلاعات و توضیحات مورد نیاز (شواهد حسابرسی) با توجه به اصل اهمیت  توسط حسابرس کسب شود و تمامی آنها طبق قوانین و استانداردها باشد،حسابرس گزارش خود را به دوصورت ارائه می دهد:

1- اظهار نظر مقبول                           2- اظهارنظر مقبول با پاراگراف توضیحی

ب ) گزارش غیر مقبول در چه شرایطی ارائه میشود؟

چنانچه گزارش حسابرسی شرایط لازم گزارش مقبول را نداشته باشد،حسابرس اظهار نظری با عنوان های مردود یا مشروط و یا عدم اظهارنظر بیان می کند.

دلایل گزارش غیر مقبول چیست؟

گزارش حسابرس در سه حالت ممکن است صورت گیرد:

الف ) عدم توافق

ب ) محدودیت در رسیدگی

ج ) ابهام

در زیر به شرح هریک از موارد میپردازیم:

الف ) عدم توافق:

شرایطی که درزیر ذکر می شود منجر به عدم توافق میشود

1- چنانچه صورت های مالی ارائه شده از استانداردهای حسابرسی انحراف داشته باشد.

2- چناچه نحوه و میزان حقایق یا مبالغ موجود در صورت های مالی در حد کفایت برای گزارش های مالی نباشد و یا به درستی افشا نشود.

3- چنانچه قوانین و مقررات از نظر محاسباتی و یا نحوه انجامش رعایت نشود.

ب ) محدودیت در رسیدگی :

زمانی حاصل میشود که حسابرس کلیه اطلاعات و توضیحات (شواهد حسابرسی ) که با ان قادراست رسیدگی و حسابرسی را به عمل آورد نداشته باشد.

ج ) ابهام :

در گزارش حسابرسی ابهام به این معنی نیست که محدودیت در رسیدگی بوده بلکه به این معنی است که شرایطی وجود دارد که باعث ابهام در رسیدگی است .به عنوان مثال ابهام مربوط به دعاوی عمده مطروحه در مراجع قضایی و یا تردیدهایی که ممکن است در تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی باشد.

اهمیت در صورتهای مالی به چه معناست؟

اهمیت نسبی در صورتهای مالی به این مفهوم است که رقم یا مطلبی که با ذکر نادرست و یا حذف آن مورد موجب این شود که صورت های مالی وضع مالی و یا نتیجه عملکرد موسسه رابه نحو مطلوب نشان ندهد و یا تصویر گمراه کننده ای بدست دهد.

درواقع مطلب یا رقمی دارای اهمیت نسبی است که :

1- از جهت مقررات قانونی به آن توجه ویژه شود.

2- نحوه ارائه و عرضه آن دارای اهمیت باشدمانند اقلام استثنایی.

3- مبلغ آن در مقایسه و رابطه با وضعیت کلی حسابها به عنوان یک مجموعه در حساب سودو زیان و یا ترازنامه و همینطور نسبت به رقم مشابه آن در دوره مالی قبل حائز اهمیت باشد.

جهت اطلاعات بیشتر و آشنایی  با نمونه قرارداد حسابرسی ، نمونه گزارش حسابرسی و کاربرد گزارش حسابرسی به صفحه نخست موسسه حسابرسی محاسبان مراجعه کنید.

حسابرسی مالیاتی

تعریف حسابرسی مالیاتی:

به موجب ماده 272 قانون مالیالتهای مستقیم ،سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن  وظایف حسابرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستنددرصورت درخواست اشخاص مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه میشوند،تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند.

طبق تبصره یک ماده مذکور اداره مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر میکند،قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی و حداکثر ظرف 3ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه ،تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.صراحت تبصره مذکور ،گزارشات حسابرسی مالیاتی طبق دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی بررسی و پس از رفع ابهامات کارشناسان بررسی کننده مورد اقدام قرار بگیرند.

شایان ذکر است طبق تبصره 2:ماده 272 سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورتهای مالی و گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت پرداخت حق الزحمه ، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور میباشد.با توجه به این تبصره و عملیاتی شدن آن کمک شایانی به بهبود نظام مالیاتی کشور خواهد نمود.مدیریت امور مالیاتی یکی از مهمترین عوامل در پایداری کسب و کار ،به ویژه در ایران که قوانین و مقررات مالیاتی بسیار پیچیده اند.موسسه حسابرسی  محاسبان ، خدمات مالیاتی را به گونه ای یکنواخت و کیفی در همه مورادی که برای تدوین یک راهبرد پایدار مالیاتی برای کمک به کسب و کار شما ضروری است،ارائه میدهد.این راهبرد در برگیرنده رعایت قوانین و مقررات و استفاده  از حداکثر مزایا و معافیت های مالیاتی خواهد بود.

خدمات مالیاتی موسسه حسابرسی محاسبان شامل:

• مالیات اشخاص حقیقی

• مالیات اشخاص حقوقی

• تنظیم اظهارنامه مالیاتی

• دفاع مالیاتی

• استرداد مازادمالیاتی اشخاص

• خدمات مربوط به ریسکهای مالیاتی

• خدمات مربوط به انتقالات مالیاتی از یک کشور به کشور دیگر(مالیات بین المللی)

• مشاوره در رابطه با معافیتهای مالیاتی قانونی

• مشاوره در رابطه با پیگیری اعتراض ها

• مشاوره حقوقی مالیاتی با وکلای پایه یک دادگستری

• مشاوره و ارائه خدمت در زمینه تشکیل  پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر قانونی ،اعزام نیروی متخصص مالی و مالیاتی با سوابق مفید به شرکت ها و موسسات در صورت نیاز ارائه مشاوره در زمینه مالیات تکلیفی

لیست قیمت ساندویچ پنل

قیمت ساندویچ پانل

ساندویچ پانل سازه ای است که با کیفیت مناسب و مقاومت بالا برای متریال های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت ساندویچ پانل نسبت به سایر مصالح ساختمانی مقرون به صرفه است و به دلیل ویژگی های خاصی که دارد کاربردهای فراوانی دارد.

انواع ساندویچ پانل

ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

ویژگی های هرکدام از ساندویچ پانل ها با توجه به مواد تشکیل دهنده ی آن متفاوت است و این مواد تشکیل دهنده بر قیمت ساندویچ پانل دیواری و قیمت ساندویچ پانل سقفی تاثیر مستقیم دارد. تنوع در تولید این سازه، کاربردهای متنوع نیز ایجاد نموده است.

 

ضخامت ساندويچ پانل

جنس ورق رو / ضخامت mm / طرح

جنس ورق زير / ضخامتmm / طرح

كد

4 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

4 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

5 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

6 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

6 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

8 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

10 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

10 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

12.5 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

12.5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

15 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

5 cm پيچ مخفي

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

5 cm پيچ مخفي

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

4 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

4 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

5 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

6 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

6 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

8 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

8 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

10 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

ویژگی های ساندویچ پانل

• کاهش قابل توجه در زمان و هزینه ساخت سازه ساندویچ پانل
• نصب سریع و آسان ، عدم نیاز به قالب بندی
• عدم قابلیت اشتعال به دلیل ضد حریق بودن
• مقاومت در برابر زلزله و آتش سوزی و وزش باد
• سازگاری با محیط زیست و قابلیت اتصال به سازه فلزی و غیره

ساندویچ پنل از دو لایه ی بیرونی فولادی تشکیل شده و هسته داخلی آن که فومی عایق است از مواد پلیمری ایجاد شده است. فولاد به کار رفته در ساندویچ پانل از ورق گالوانیزه، ورق آلوزینک، ورق آلومینیوم تهیه می شود که استفاده از هر کدام از این ها در ساندویچ پانل به دلیل وارداتی بودن در تعیین قیمت ساندویچ پانل نقش دارد.

گفتنی است که قیمت پانل آلوزینک با قیمت ساندویچ پنل گالوانیزه و قیمت ساندویچ پانل آلومینیوم برابر نمی باشد.

هسته ی میانی ساندویچ پانل از ترکیب موادپلیمری بوده  که این ترکیبات، فوم پلی یورتان، پلی استایرن، پشم سنگ، پشم شیشه و فوم xps  می باشد. هر کدام از  فوم های نام برده شده خاصیت و کاربرد مخصوص به خود را دارد.
برای ثبت سفارش و کسب اطلاعات دقیق راجع به ساندویچ پانل، انواع ساندویچ پانل، نصب ساندویچ پانل و موارد کاربرد آن و… می توانید با کارشناسان وب سایت http://panelmammutco.com در تماس باشید و از قیمت روز ساندویچ پنل مطلع شوید.

لیست قیمت ساندویچ پانل

لیست قیمت ساندویچ پانل price list

 

قیمت ساندویچ پانل(پنل) ها بر اساس نوع ورق به کار رفته، نوع عایق مورد استفاده، ضخامت و میزان فشردگی عایق تعیین می گردد.عایق مورد استفاده  در تولید ساندویچ پانل(پنل) ها پشم سنگ، پلی استایرن و پلی اورتان می باشد. امروزه در صنعت ساخت و ساز، عایق پلی اورتان به دلیل سبک بودن، مقاومت در برابر صدا، سرما و گرما،حرارت و برودت بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. ورق های به کار رفته نیز ار جنس گالوانیزه(فولاد مبارکه)، آلومینیوم و آلوزینگ(آلیاژ آلومینیوم و روی) می باشد. ورق گالوانیزه به دلیل قدرت رنگ پذیری پایین، و ورق آلومینیوم به دلیل مقاومت کم و نرم بودن جنس فلز، در برابر ورق آلوزینک از کیفیت پایین تری برخوردار می باشد

ورق آلوزینک شرکت ماموت جهت تولید ساندویچ پانل(پنل) ها، از کره وارد  شده و بدلیل خواص روی و آلومینیوم پوشانده شده بر روی ورق، در مواقع مخدوش شدن ورق-روی و آلومینیوم در مقابل اکسیژن  هوا بحث زنگ زدگی را منتفی می سازد و تحت هیچ شرایطی دچار تغییر رنگ نمی شود.

 

priceimage

لیست قیمت ساندویچ پانل سقفی و دیواری


لیست قیمت ساندويچ پانل هاي دیواری و سقفی شیار دار به شرح ذيل ميباشد‌ :

ضخامت ساندويچ پانل

جنس ورق رو / ضخامت mm / طرح

جنس ورق زير / ضخامتmm / طرح

كد

4 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

4 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

5 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

6 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

6 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

8 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

10 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

10 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

12.5 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

12.5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

15 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

5 cm پيچ مخفي

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

5 cm پيچ مخفي

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

4 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

4 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

5 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

6 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

6 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

8 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

8 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

10 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

قیمت ساندویچ پانل ها بر اساس نوع عایق به کار رفته، جنس و ضخامت ورق و مقدار مورد نیاز تعیین می گردد. برای مشاوره در ارتباط با نوع پانل های مورد نیاز بنا به کاربرد پروژه با واحد فروش تماس بگیرید. 44030415-021

لیست قیمت ساندویچ پنل اتاق تمیز


لیست قیمت ساندويچ پانل هاي اتاق تمیز (Clean room) به شرح ذيل ميباشد‌ :

ضخامت ساندويچ پانل

جنس ورق رو / ضخامت mm / طرح

جنس ورق زير / ضخامتmm / طرح

كد

4 cm

آلوزينگ / 0.6 / صاف

آلوزينگ / 0.6 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

5 cm

آلوزينگ / 0.6 / صاف

آلوزينگ / 0.6 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

6 cm

آلوزينگ / 0.6 / صاف

آلوزينگ / 0.6 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

4 cm

آلوزينگ / 0.7 / صاف

آلوزينگ / 0.7 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

4 cm

گالوانيزه / 0.7 / صاف

گالوانيزه / 0.7 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

5 cm

آلوزينگ / 0.7 / صاف

آلوزينگ / 0.7 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

5 cm

گالوانيزه / 0.7 / صاف

گالوانيزه / 0.7 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

6 cm

آلوزينگ / 0.7 / صاف

آلوزينگ / 0.7 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

6 cm

گالوانيزه / 0.7 / صاف

گالوانيزه / 0.7 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

8 cm

آلوزينگ / 0.7 / صاف

آلوزينگ / 0.7 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

8 cm

گالوانيزه / 0.7 / صاف

گالوانيزه / 0.7 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

قیمت ساندویچ پانل ها بر اساس نوع عایق به کار رفته، جنس و ضخامت ورق و مقدار مورد نیاز تعیین می گردد. برای مشاوره در ارتباط با نوع پانل های مورد نیاز بنا به کاربرد پروژه با واحد فروش تماس بگیرید. 44030415-021

لیست قیمت پانل ساندویچی دورو نایلون

 


لیست قیمت ساندويچ پانل هاي دو رو نايلون به شرح ذيل ميباشد‌ :

ضخامت ساندويچ پانل

جنس ورق رو / ضخامت mm / طرح

جنس ورق زير / ضخامتmm / طرح

كد

4 cm

نايلون / – / صاف

نايلون / – / صاف

ساندویچ پانل دیواری

5 cm

نايلون / – / صاف

نايلون / – / صاف

ساندویچ پنل سقفی

6 cm

نايلون / – / صاف

نايلون / – / صاف

ساندویچ پانل دیواری

8 cm

نايلون / – / صاف

نايلون / – / صاف

ساندویچ پنل سقفی

10 cm

نايلون / – / صاف

نايلون / – / صاف

ساندویچ پانل دیواری

12.5 cm

نايلون / – / صاف

نايلون / – / صاف

ساندویچ پنل سقفی

15 cm

نايلون / – / صاف

نايلون / – / صاف

ساندویچ پانل دیواری

قیمت ساندویچ پانل ها بر اساس نوع عایق به کار رفته، جنس و ضخامت ورق و مقدار مورد نیاز تعیین می گردد. برای مشاوره در ارتباط با نوع پانل های مورد نیاز بنا به کاربرد پروژه با واحد فروش تماس بگیرید. 44030414-021

 

قیمت روز ساندویچ پانل ماموت:

به دلیل نوسانات بازار امکان ارائه قیمت روز ساندویچ پنل های ماموت وجود نخواهد داشت جهت دریافت قیمت پانل با بخش پشتیبانی در تماس باشید.

 

قیمت هر متر مربع ساندویچ پانل:

قیمت پانل های موجود در بازار بر اساس متر مربع محاسبه خواهد شد و عوامل مختلفی در تعیین آن تاثیر گذار هستند.

از جمله این موارد میتوان به متراژ و مساحت پروژه و همچنین نوع پانلی که باید نصب شود اشاره کرد.به عنوان مثال در صورتی که پروژه سردخانه باشد به دلیل تخصصی و همچنین تضمینی که ارائه میشود قیمت پانل و همچنین اجرا و نصب بالاتر خواهد بود.

لیست قیمت نصب ساندویچ پانل دیواریقیمت هر متر مربع ساندویچ پانل سقفیقیمت ساندویچ پنل سردخانه ای شرکت ماموتتعرفه ساندویچ پانل دست دومفروش ساندویچ پانل شرکت ماموتهزینه نصب ساندویچ پنل قیمت روز ساندویچ پانل ارزانلیست قیمت پانل ساندویچیقیمت پوشش دیوار و سقف

کامیونت فاو 6 تن

شرکت سیبا موتور پس از ارائه موفق کامیون های FAW در ایران و کسب سهم زیادی از بازار خودروهای تجاری در زمینه کامیونت اقدام به تولید و عرضه کامیونت 6 تن FAW با نام Taiger V نموده است.

در مراسمی که با حضور قائم مقام خودرویی مدیر عامل و جمعی از معاونان گروه بهمن برپا شد ،از تازه ترین محصول سیبا موتور کامیونت 6 تن TIGER V رونمایی شد.

در این مراسم مهرداد امینی با اشاره به بازار فروش کامیونت در کشور اظهار داشت: در سال 89 حدود 21 هزار و 700 دستگاه کامیونت در کشور به فروش رسیده است که در 6 ماهه نخست امسال با توجه به کاهش حجم بازار، عرضه و فروش کامیونت به 2500 دستگاه رسید.

وی در ادامه با توجه به قرار گرفتن به عنوان یکی از سه شرکت برتر در حوزه خودروهای تجاری و هم چنین چشم‌انداز شرکت سیباموتور خاطر نشان کرد: در حال حاضر شرکت سیبا موتور به عنوان یکی از سه شرکت برتر در حوزه خودروهای تجاری قرار دارد و تلاش می‌کند تا سال 97 با حفظ این جایگاه نسبت به ارتقاء و بهبود آن اهتمام ورزد.

 • گواهینامه ISO 9000
 • لوح سپاس و نشان کیفیت از چهارمین جشنواره تلاشگران کیفیت
 • تقدیرنامه 3 ستاره
 • جایزه تعالی منابع‌ انسانی
 • و کسب جایزه دو ستاره اشتهار از نهمین دوره جایزه کیفیت را از موفقیت شرکت در 4 سال اخیر عنوان کرد.

وی همچنین افزود : در سال های اخیر شرکت سیباموتور که رتبه سوم را در بین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودروهای سنگین کسب کرده است همچنان تلاش می‌کند بتواند رتبه دوم در حوزه خدمات پس از فروش را از آن خود کند.

او که به ارزش‌ها و چشم اندازهای شرکت سیباموتور اشاره داشت اظهار کرد: مشتری مداری یکی از ارزش‌های بزرگ شرکت سیبا‌موتور است به همین خاطر اهداف و استراتژی‌های شرکت بر روی همین محور استوار شده است.

 

مشخصات فنی کامیونت 6 تن فاو سیبا موتور

 • موتور کامنز ISF با ۱۴۰ اسب بخار و مجهز به اینترکولر، حجم موتور نزدیک به ۴ لیتر
 • گیربکس دستی زداف ZF مجهز به ۶ دنده
 • وزن کامیونت 6 تن فاو  بدون بار ۲۹۵۰ کیلوگرم
 • وزن ناخالص مجاز حداکثر تا ۶ تن
 • ترمز بادی دومداره مستقل مجهز به ABS
 • کولر و بخاری، ظرفیت باک ۱۳۰ لیتر

جهت اطلاع از شرایط ویژه فروش اقساطی کامیونت فاو با کارشناسان وبسایت در تماس باشید و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحه فروش اقساطی کامیونت فاو مراجعه نمایید.

سایپا دیزل

سایپا دیزل جز یکی از شرکای تجاری گروه خودروسازی سایپا می باشد که با انعقاد قرار داد انحصاری با شرکت ماک تراکس در سال ۱۳۴۲ با نام ایران کاوه فعالیت خود را با مونتاژ کامیون های ماک و ساخت انواع تریلر آغاز نموده. گروه سایپا با بیش از ۸۰ شرکت زیر مجموعه و نزدیک به ۴۰۰۰۰ نیروی انسانی به عنوان یکی از بزرگترین گروه های صنعتی خودرو کشور به شمار می رود. در حال حاضر این شرکت با بیش از ۱۰۰۰ تامین کننده در سطح کشور همکاری می نماید و با ظرفیت تولید سالانه ۹۵۰ هزار خودرو در حال فعالیت می باشد.
اختصاص بیش از ۸۰% از صادرات کل گروه خودروسازی سایپا در سال ۱۳۸۷ نه تنها جایگاه شرکت سایپا دیزل را به عنوان شرکت بلا منازع پیشروی بازار داخلی در بخش کامیون و تریلر تثبیت نموده بلکه دورنمای روشنی را در بازار های منطقه برای این شرکت ترسیم نموده است.
انعقاد قرارداد تولید تریلرهای کفی با شرکت گوشا یوگسلاوی، از دیگر اقدامات برجسته سایپادیزل در سال ۱۳۶۲ بود. همچنین در سال ۱۳۶۳پس از بررسی‌های انجام‌شده درخصوص راه‌اندازی خط جدید تولید کامیون، قرارداد ساخت و تولید کامیون‌ ولوو F12 با شرکت ولوو تراکس منعقد گردید. این انتخاب منجر شد علاوه بر فروش موفق محصولات سایپا دیزل در بازار داخل، استقبال خوبی از این محصولات در بازارهای خارج شود و به این ترتیب در سال ۱۳۷۱ تقدیر نامه صادرات را از معاونت اقتصادی بازرگانی وزارت صنایع وقت دریافت نماید.‌
شرکت سایپا دیزل امروزه با تنوع محصول گسترده و با عرضه کامیون در تمامی بخش‌های سبک، متوسط، نیمه‌سنگین و ‌سنگین در بیش از ۳۵ مدل و همچنین انواع تریلر و اتاق بار، با سربلندی قادر به پاسخگویی به نیازهای مشتریان و جلب رضایت آنها میشود.یکی ازچشم اندازهای سایپا دیزل تولید و عرضه انواع خودروی سواری و تجاری و سایر فعالیت‌های مرتبط با قابلیت کسب بازار جهانی و با بیشترین انطباق با نیاز مشتریان بازار ایران می باشد. میتوان گفت که سایپا دیزل با هدف نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای کشور فعالیت خود آغاز نمود و با عرضه محصولاتی با کیفیتی بالا توانست یکی از بهترین های حال حاضرصنعت خودروهای سنگین باشد.
در سال ۱۳۸۴ و در راستای تحقق چشم‌انداز خود مبنی بر کسب حداکثر سهم‌بازار خودروهای تجاری‌‌باری در ایران و همچنین پاسخگویی به نیاز جاده های کشور به خودروهای سنگین تصمیم به همکاری با شرکت های خودروساز برتر دنیا را گرفت . در این راستا پس از انجام سلسله مطالعات و بررسی‌های گسترده در خصوص قابلیت‌های محوری شرکت های برتردنیا ، دو شرکت «فوتون» (در رده محصولات سبک) و «دنگ‌فنگ» (در رده ی محصولات سنگین) انتخاب شدند. به موازات این تصمیم همکاری‌های تجاری با شریک اصلی خود یعنی ولوو توسعه یافت و تنوع محصولات سایپادیزل را تا ۲۱ نوع محصول (با کاربری‌های مختلف) ارتقا داد.

گروه صنعتی سایپا دیزل در سال ۸۸ به عنوان برترین شرکت صنعتی در خدمات پس از فروش برای هشتمین سال پیاپی سعی بر توسعه بخش خودروهای تجاری و سنگین خود نموده و اقدام به افتتاح بزرگترین مرکز خدمات پس از فروش خودروهای سنگین در تهران کرد. در این سال نیز اولین خط تولید کامیون‌های سنگین البرز افتتاح گردید که در سال ۸۹ با ارتقای کیفی قابل توجه کشنده البرز را در کلاس های مختلف نظیر کشنده، کمپرسی و کامیون و کامیون الوند ۶ تن و کامیونت الوند ۸ تن را مونتاز کرد و توانست علاوه جلب رضایت مشتریان، سهم قابل توجهی از بازار داخلی را به خود اختصاص دهد
با تلاش فراوان متخصصان و کارشناسان مجرب گروه صنعتی سایپا دیزل در سال ۸۹ محصولات این شرکت شامل FH ،FM و در محدوده کیفی بالا و محصولات البرز، بادسان و الوند در رده بهترین های کامیون قرار گرفتند به طوریکه محصول کشنده ولوو FH  توسط موسسه بازرسی و کیفیت و استاندارد ایران به عنوان با کیفیت ترین کامیون در کشور معرفی گردید.

شرکای تجاری سایپا دیزل

ولوو تراکس،رنو تراکس ، دانگ فنگ ، فوتون
شرکت سایپادیزل به عنوان بزرگترین شریک تجاری ولوو تراکس در منطقه، همکاری خود را با این شرکت در سال ۱۳۶۴ و با تولید کامیون‌های مدل F12 و NL12 آغاز نمود. در حال حاضر نیز شرکت سایپادیزل با همکاری شرکت ولوو تراک تولید کامیون‌های بروز سری FH و FM با موتورهای مجهز به استاندارد آلایندگی یورو ۴ را در دستور کار خود دارد.
ولوو، شرکت صنایع سنگین سوئدی است، که تولید کننده انواع خودرو از جمله ت تریلی، کامیون، اتوبوس، تجهیزات ترابری و سازه‌ای، سامانه‌های پیش‌رانش دریایی و صنعتی، تجهیزات هوافضامی باشد . شرکت ولوو در سال ۱۹۲۴ با مشارکت مدیر امور مالی کمپانی اس‌کاف؛ اسار گابریلسن و یکی از مهندسان ارشد این شرکت بنام گوستاو لارسون، به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از گروه اس‌کااف راه‌اندازی شد. هدف از تاسیس این شرکت، ساخت خودروهایی بود، که در مقابل سرمای هوای سوئد مقاومت داشته باشند و برای جاده‌های یخ‌زده و ناهموار این کشور بهینه شده باشند.

گروه سایپا دیزل علاوه بر خودروسازی ، در کسب و کارهای مکمل و غیر خودرویی نیز فعالیت می نماید که از آن جمله میتوان به ارائه خدمات پس از فروش، بازرگانی خودرو،خدمات مالی و لیزینگ، بیمه میتوان اشاره نمود.
شرکت ساپیا دیزل طی چندین سال فعالیت خود در حوضه مونتاژ وساخت خودروهای تجاری به موفقیت های بی نظیری دست یافته و افتخارات زیادی را در این زمینه کسب کرده است که به چند نمونه از آن میتوان اشاره کرد:
کسب مقاوم اول خدمات پس از فروش ازموسسه بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برای۷ سال پیاپی
کسب عنوان دومین شرکت برتر صادر کننده در میان شرکت های زیرمجموعه سازمان گسترده و نوسازی
در سال نود کسب نمره طلایی کیفیت ولوو و تولید با کیفیت ترین کامیون ولوو در جهان
دریافت لوح تقدیر واحد نمونه در سال ۱۳۸۰
دریافت استانداردهای زیست محیطی موسوم به استاندارد یورو توسط اتحادیه اروپا
کسب نمره طلایی کیفیت ولوو و تولید با کیفیت ترین کامیون باری ولوو در جهان د رسال ۹۰
شرکت سایپا دیزل در حال حاضر با همکاری تنگاتنگ با شرکای تجاری خود نظیر : ولوو،دانگ فنگ ،فوتون ،…درتمام رده های کاربردی دارای محصولاتی متنوع و همگام با اخرین تکنولوژی روز توانسته  تمام بازار جهانی خودرو را در دست خود بگیرد.

کامیونت ایسوزو

کامیونت نام آشنای ایسوزو محصول موفق کمپانی بزرگ ایسوزو می باشد که با دارا بودن تمام ویژگی های یک کامیون برتر توانسته در رده برترین های  حمل ونقل جاده ای دنیا قرار بگیرد.کامیونت ایسوزو با قابلیت تحمل وزن مختلف به بازار ماشین آلات نیمه سنگ ارائه شده است که در این راستا کامیونت ایسوزو در تناژ های مختلف با هدف تنوع در سبد محصولات تولیدی خود را در 3 مدل  5 تن ،6 تن و 8 تن عرضه بازار صنعت خودرو کرده است.

کامیونت 6 تن ایسوزو از نمونه کامیونت های موفق شرکت ایسوزو می باشد که برای کاربری های درون شهری مناسب بوده است و میتوان به کیفیت و کارایی این خودرو ژاپنی نیز اشاره کرد که از نظر طول عمر و فرسوده شدن بسیار مقاوم می باشد و  مورد توجه علاقه مندان بسیاری  قرار گرفته است. قدرت موتوری کامیونت ایسوزو 6 تن 150 اسب بخار که مجهز به گیربکس قدرتمند MYY-6S بوده و توانایی حمل بار تا تناژ 6 تن را دارا می باشد.

کامیونت 5 تن ایسوزو محصول دیگر این شرکت می باشد که حجم بالای از معادلات بازار خودرو را به خود اختصاص داده است.قیمت کامیونت ایسوزو 5 تن به دلیل توانایی حمل بار کمتر نسبت به دیگر کامیونت های ایسوزو، از قیمت پایین تری برخوردار می باشد و قیمت کامیونت ایسوزو 6 تن در حد میانه قرار دارد و متعاقبا قیمت کامیونت ایسوزو 8 تن نسبت به سایر محصولات ایسوزو دیگر به دلیل توانایی بالا در حمل بار از ارزش قیمتی بالاتری برخوردار می باشد.

شرکت بهمن دیزل یکی از بزرگترین تولید کنندگان و وارد کنندگان قطعات کامیونت در ایران می باشد که با هدف نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای کشور پا به عرصه رقابتی گذاشته است و باهمکاری بهمن دیزل کامیونتهای ایسوزو وارد بازار کشور کرده است که با فروش بالای این کامیونت ها بیشترین بازدهی را در بازار ماشین های نیمه سنگین داشته است که قیمت و فروش این محصولات هر ساله توسط نمایندگی بهمن دیزل  به بازار ارائه می شود.

کامیونت های ایسوزو  یکی از پرفروش ترین کامیون های سبک موجود درکشورمان می باشد که میتوان گفت به دلیل کیفیت و کارایی مناسب کامیونت های  ایسوزو بیش از نیمی از حمل ونقل درون شهری را از ان خود کرده است.دلایلی که باعث شده است  این برند را در سطح اول فروش در کشور برساند که میتوان به اختصار به توضیح آن پرداخت زیبای ظاهری در عین مقاومت و توانایی بالا در حمل بارهای درون شهری

خدمات پس از فروش ایسوزو و تسهیلات فروش  و پس از فروش کامیونت های ایسوزو می باشد که شرکت بهمن دیزل نماینده رسمی فروش کاموینت های ایسوزو هر سال زمان های مشخصی فروش اقساطی کامیونت ایسوزو را آغاز می نماید و استقبال بی نظیر رانندگان از این طرح بعث شده است که بهمن دیزل تسهیلات ویژه ای را برای خریداران کامیونت در نظر بگیرد.

با توجه به افزایش تقاضا برای کامیونت های سبک در اکثر بازار های جهانی شرکت خودروسازی ایسوزو که تولید کننده انواع کامیونت در جهان می باشد طیف گسترده ای از کامیونت را تولید می کند و روانه بازار می کند.

گروه بهمن دیزل همواره می کوشد تا ضمن هوشیاری  کامل نسبت به تحولات محیطی، فرصت یابی راهبردی و خلق ارزش به سودآوری پایدار و سوددهی پایدار و بازدهی مطلوب اقتصادی دست یابد و همواره بر ان است تا با اتخاذ راهبردهای مناسب ساسیت ها و اقدامات به موقع در راه رشد توسعه پایدار گام بردارد و با این رویکرد در حوزه های متنوع و جذاب خودرو، انرژی و سرمایه گذاری مالی در راستای تحقق اهداف و چشم انداز بلند مدت خود در فروش انواع محصولات ایسوزو حضور دارد.

کشنده رنو T

کشنده رنو تک محور T480

همکاری آریا دیزل و رنو به سال 2006 و تاسیس آریا دیزل برمیگردد. شرکت رنو یک شرکت خودروسازی فرانسوی است،که در طراحی و ساخت انواع کشنده ها ،کمپرسی و خودروهای مختلف سنگین در عرصه خودرو سازی جهانی نقش مهمی را ایفا می کند.

کشنده تک محور رنو t480 در سال 2014 رو نمایی شد و در سپتامر همان سال در جشنواره IAA در فرانسه موفق به دریافت جایزه کامیون سال 2015 شد. کشنده رنو T480  به دلیل کیفیت بالا ی خود توانست استاندارد آلایندگی زیست محیطی EEV+EUROS را دریافت کند. طراحی بسیار زیبا و هدفمند به این صورت که قسمت بالایی کابین ، 13 درجه انحنا دارد که ایرودینامیک محسوب شده و درکنار چراغ یک تکه عبور دهنده هوا وجود دارد تا ازاصطکاک هوا بکاهدباعث شده نظر رانندگان بسیاری را به خود جلب کند.قدرت موتور این کشنده رنو 480 اسب بخار بوده که می توان گفت در نوع خود بی نظیر است. این نوع مدل کشنده مصرف سوخت کمتر نسبت به مدل های قبلی خود دارد.

مشخصات فنی کشنده رنو T480

مشخصات موتور کشنده رنو DXI13

 • قدرت موتور کشنده رنو : 480اسب بخار
 • حجم موتور: 13 لیتری
 • حداکثر گشتاورد:2400 نیوتن متر از دور موتور1050 تا1400 RRM
 • سیستم هوشمند قطع  کن موتور
 • تعداد سیلندر:6 سیلندر خطی
 • استاندارد آلایندگی زیست محیطی EEV+EUROS
 • گیر بکس: اتوماتیک AT16 12F/optidriver
 • 12دنده جلو +3 دنده عقب
 • ماکزیمم گشتاورد گیربکس 2550 نیوتن متر
 • سیستم تعویض دنده پشت غربیلک  زمان
 • مجهز به سیستم خنک کننده روغن گیربکس
 • وزن مجموع ناخالص: 13 تن
 • وزن مجموع ترکیبی:44 تن
 • وزن کشنده : 8 تن
 • میزان تحمل وزن محور جلو  8تن
 • سیستم تعلیق جلو:پارابولیک به همراه میل گیر
 • سیستم تعلیق عقب:سیستم تعلیق بادی مجهز به ریموت از داخل کابین

امکانات و تجهیزات کشنده رنو T

 • اتاق نسل جدید
 • فیلترآبگیر سوخت
 • چراغ مه شکن عقب وجلو
 • بالابر برقی
 • کولر
 • بخاری درجا
 • قفل درب مخزن سوخت
 • گارد بغل
 • بادگیر سقف  وجانبی
 • دریچه سقفی برقی
 • صندلی برقی قابل تنظیم راننده و صندلی بادی شاگرد
 • فرمان هیدرولیکی با قابلیت تنظیم زاویه  و عمق
 • کابین سقف بلند
 • دوتخت خواب
 • یخچال 24 لیتری
 • سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک
 • جک بالابر 20تن
 • Mp3 player با قابلیت کنترل از روی غربیلک فرمان با بلوتوث و پورت usb
 • پروژکتور عقب
 • قفل مرکزی همراه با کنترل از راه دور
 • سیستم ضد سرقت
 • آینه های جانبی برقی همراه با گرمکن
 • چراغ خواب
 • تاخوگراف
 • صفحه نمایش دیجیتال با منوی فارسی

 

برای اطلاع از شرایط فروش روی لینک فروش اقساطی کشنده رنوکلیک کنید.

جهت اطلاعات بیشتر از قیمت کشنده رنو t480 با کارشناسان ما در تماس باشید.

کامیونت الوند سایپا دیزل

شرکت ایسوزو با سابقه ای دیرینه در تولید و ساخت انواع خودروهای تجاری شامل وانت، کامیونت سبک و سنگین،کشنده و همچنین موتور های دیزلی در ژاپن فعالیت خود را آغاز نموده است.ایسوزو در سال 1916 میلادی که طی آن دو شرکت کشتی سازی Ishikawajima وشرکت صنعتی گاز و برق توکیو تصمیم گرفتن با همکاری یکدیگر وارد زمینه صنعت خودروسازی شوند،تاسیس شد .کمپانی بزرگ ایسوزو که میتوان از ان به عنوان قدیمی ترین خودروساز ژاپن یاد کرد علاوه بر تولید بسیار محدود خودروهایی در کلاس ون، شاسی بلند، عمده شهرتش به خاطر تولید خودروهای تجاری و باری می باشد و در حال حاضر شرکت ایسوزو در تولید کامیونت ایسوزو  و موتورهای دیزلی در جهان پیشرو می باشد.

نخستین خودرویی که کمپانی ایسوزو بطور مستقل طراحی و تولید کرد  کرد، ایسوزو بلل نام داشت که در سال 1961 به ناوگان حمل ونقل اتومبیل ژاپن عرضه شد.ایسوزو سال 2002 توانست سهام 49% جنرال موتورز را به 12% کاهش دهند تا از آن سال به بعد مدیریت این شرکت توسط خود ایسوزو کنترل شود.هم اکنون 60% سهام ایسوزو نیز در اختیار تویوتا است.نام ایسوزو بر گرفته از یک رودخانه در شهر ژاپن می باشد.

تاریخچه شرکت ایسوزو

رکت ایسوزو در حال حاضردر تولید کامیونت ایسوزو  و موتورهای دیزلی در جهان پیشرو می باشد و دفتر مرکزی شرکت در شهر توکیو واقع شده است.

محصولات ایسوزو در ایران توسط  نماینده انحصاری و رسمی بهمن دیزل یکی از شرکت های زیر مجموعه بهمن وارد صنعت خودرویی کشورمان  شده است . مجموعه‌های گروه بهمن کامیونت ایسوزو NPR، NQR، NKR، کامیونت ۱۸ تن FVR (بهمن‌دیزل) کشنده J6 (سیباموتور) را به ترتیب ۴۳، ۳۶، ۴۴، ۹ و ۵۵ دستگاه تولید کردند که این ارقام در سال ۹۶ به ۱۰۵، ۲۴، ۳۶، صفر و ۴۳ رسید. در سال های بعد نیز محصولات این دو خودروسازی به کامیونت‌های ایسوزو NPR، NQR، NKR، شیلر ۶، ایسوزو FVR (بهمن‌دیزل)، کشنده J6 و کامیونت تایگر (سیباموتور) تغییر یافت.

بهمن دیزل که با هدف تولید کامیون سبک و نیمه سنگین و سنگین و مینی بوس به منظور نوسازی ناوگان حمل ونقل فرسوده کشورمان در سال 1382 با تولید کامیونت 6 تن ایسوزو آغاز نمود و در 19اسفند ماه 1382 رسما از سوی وزیر صنایع وقت در جاده قدیم کرج افتتاح گردید.بازار کامیونت های ایران سال‌هاست که بارش را  کامیون های موفق ایسوزو به دوش می کشد که میتوان این موفقیت و اعتبار ایسوزو را به دلیل تنوع محصولات و کامیون های باری تنومند و پیش رفته کمپانی ایسوزو دانست. محصولات ایسوزو درعین حمل بار با ظرفیت تناژ قابل قبولی و قدرت موتوی بالا ، رقبای موجود اروپایی دربازار کامیون باری  را به چالش می‌کشد. بازار خودرو ایران که تاکنون از حضور چنین خودروهایی بهره مند شده اند میدان رقابت را از دست رقبای موجود در زمینه کامیونت های حمل بار درون شهری که عمدتاً عملکرد حمل بار و کیفیت در آن‌ها به حد قابل قبولی نمی‌رسد را دزدیده است.

کامیونت های ایسوزو با  تناژباری متفاوت در بازار خودرویی کشورمان به فروش می رسد که میتوان گفت این کامیونت ها جزیکی از پرفروش ترین برند های موجود در بازار خودرویی ایران می باشد.محصولات ایسوزو که میتوان به آن اشاره کرد:کامیونت 5تن ،کامیونت 6تن،کامیون باری 18 تن وکشنده ایسوزو و جدیدترین محصول ایسوزو که در ایران به تازگی معرفی شده است و میتوان گفت که بازار وانت های ایران را با تحولی شگرف روبه رو کرده است پیکاپ ایسوزوD-MAX می باشد.

کامیونت 5 تن ایسوزو

 

کامیونت ایسوزوبا قدرت موتوری 120اسب بخار و گشتاور230 نیوتن متر جز یکی از پرفروش ترین های شرکت ایسوزو می باشد  که در کشورمان مورد توجه بسیاری از رانندگان قرار گرفته است.نوع موتور این کامیونت ایسوزو5 تن 4سیلندر خطی سوپاپ بالای تزریق مستقیم مجهز به توربوشارژ و اینتر کولر می باشد.کامیونت ایسوزو 5 تن در عین زیبایی ظاهری از مشخصات و امکانات  بی نظیری بهره مند است که میتوان به شاسی نردبانی، سیستم تعلیق فنر چند لایه ای مجهز به کمک فنر هیدرولیک،فرمان ساچمه گردان هیدرولیکی،دید گسترده و راحتی در سوار و پیاده شدن و مطابق با استاندراد یورو 3 اروپا  اشاره کرد.

کامیونت 6 تن ایسوزو

کامیونت ایسوزو 6 تن به دلیل قدرت موتوری و توانایی بالا در جابه جایی حمل بار در سطح جهانی به خصوص در ایران جایگاه ویژه را برای

خود به دست آورده است.به عنوان نتیجه میتوان گفت که موتور 4 سیلندری خطی سوپاپ بالا و توانایی بالای موتوری با 150 اسب بخار و حجم موتور 5193 سی سی این کامیونت را در رده بهترین های ایسوزو و کامیونت هادر سطح بین الملل قرار داده است.کامیونت 6 تن ایسوزو مجهز به شیشه بالابربرقی، دسترسی آسان کابین به موتور و دید گسترده و راحتی در سوار و پیاده شدن ودارای استاندارد آلایندگی یورو 4 اروپا می باشد.این کامیونت ایسوزو پس از ورود به بازار فروش توانست مشتریان زیادی را به خود جلب کند.

 

 

 کامیونت ایسوزو8 تن

وزن خالی با اتاق بار این کامیون باری ایسوزو 3650 کیلوگرم می باشد که استاندارد جهانی یورو 2 مجهز می باشد.موتور این کامیون باری ایسوزو4 سیلندر خطی سوپاپ بالا می باشد که توان موتوری 133 اسب بخار با گشتاور2100 نیوتن متر تولید می کند.موتور این کامیونت مجهز به توربوشارژ و اینتر کولر می باشد که میتوان به مشخصاتی نظیر فرمان هیدرولیکی، کولرو شیشه های برقی و قفل مرکزی این کامیونت 8 تن ایسوزو اشاره کرد.

 

کامیون 18 تن ایسوزو

کامیون بار 18 تنمحصول موفق کمپانی نام آشنا ایسوزو می باشد که  بارهای با تناژ باری 18 تن را میتواند جابه جا کند و توانسته این محصول ایسوزو معرف خوبی برای برند ایسوزو می باشد.کیفیت ساخت و تامین قطعات قوی ، فناوری بالا ایمنی مناسب و کارایی خوب باعث شده است تا این کامیونت 18 تن ایسوزو  در بازار جهانی محبوب ظاهر شود. این کامیونت ایسوزو دارای 6 سیلندر خطی 4 زمانه با حجم موتور7790سی سی که دارای توانایی 280اسب بخار می باشد که قادر است 1450 نیوتن متر گشتاور تولید کند.

امکانات این کامیونت موفق و پرفروش ایسوزو که میتوان به ان اشاره کردازجمله: کابین تاشو با مکانیزم الکتروهیدرولیکی،دید گسترده و راحتی در سوار و پیاده شدن، کولر،مکانیزم پنوماتیک،صندلی راننده،کابین برقی،کابین خواب،شیشه بالابربرقی وکیسه هوای راننده و سرنشینان که ایمنی وآرامش سرنشینان را تامین میکند.این کامیونت ایسوزو در کشورمان به دلیل مقرون به صرفه بودن در بین رقبای موجود اروپایی به فروش بالایی دست یافته است وبه همین مظور شرکت بهمن دیزل فروش اقساطی کامیونت ایسوزو  را با اقساط بلند مدت با کمترین پیش پرداخت برای مشتریان خود در نظرگرفته است.

کشنده ایسوزو

کامیون کشنده ایسوزو بزرگترین کامیون ساخت این کمپانی ژاپنی است که به منظور حمل و جابه جایی بارهای سنگین طراحی شده است.این مدل همانند اکثر کامیون ها موتور ان در زیر کابین تعبیه شده است.کشنده ایسوزو فروش جهانی بالایی داشته و مجهز به آخرین تکنولوژژی های روز اروپا می باشد که میتوان به موتورهای دیزل یورو 5 اشاره کرد.کامیون کشنده ایسوزو دارای قدرتی معادل  410تا510 اسب بخار تولید می کند.کمپانی بزرگ ایسوزو به دلیل محصولات و کامیون های قابل اطمینان خود همیشه زبان زد بوده که کشنده ایسوزو دلیلی محکم بر این امر می باشد.

در این کامیون برای بالابردن دید راننده از پنجره های بزرگ و طراحی مدرن استفاده شده است که زیبایی ظاهری این کشنده ایسوزو را دو چندان کرده است.برای امنیت بیشتر راننده چراغ های راهنما روی قسمت بالایی رکاب تعبیه شده است.کامیون کشنده ایسوزو یک بارکش قوی با طراحی مهندسی و موتوری قوی می باشد که سازگار با جاده های درون شهری و برون شهری کشورمان می باشد.

اکسل عقب در کشنده ایسوزو نقش هماهنگی لازم بین گشتاورد و وزن را به خوبی ایفا می کند.این کامیون از نظر ایمنی دارای سیستم ترمز ضد قفل ، سیستم توزیع یکسان نیرو به ترمزها و سیستم ضد لغزش می باشد.در نتیجه می توان گفت این بارکش ایسوزو در کنار تمام ایمنی و قدرت موتوری و امکانات و تجهیزات تعبیه شده بر روی آن راحتی و آرامش راننده را نیز تامین می کند و میتوان نام یک  کامیون کشنده ایده آل و تمام عیار را بر روی ان گذاشت .

پیکاپ ایسوزو D-MAX

جدید ترین محصول بهمن دیزل پیکاپ جدید ایسوزو D-MAX می باشد که به تازگی به بازارحمل باری کشور راه یافته است و ضمن بهره‌گیری از برند ژاپنی، مشخصات مهندسی و فنی  آمریکایی را در پس چهره‌اش مخفی کرده است.

این پیکاپ وانت جدید ایسوزو D-MAX نام دارد که از سال 2002وارد خط تولید شرکت ایسوزو قرار شده است. وانت پیکاپ ایسوزو، کشش را بیش از قدرت در مشخصات فنی‌اش گنجانده، ایسوزو به سراغ توسعه پیشرانه‌های دیزلی رفته که گشتاور بیشتری به مراتب در مقایسه با خودروهای بنزینی تولید می‌کنند و گشتاور بیشتر نیز به معنی کشش باری بیشتر و عملکرد بالا تر می باشد.

مجموعه بهمن دیزل  به دلیل عرضه موفق کامیونت‌های ایسوزو و استقبال بی‌سابقه مشتریان خود، در راستای توسعه و تنوع محصولات این برند معتبرو نام آشنای  ژاپنی، پیکاپ ایسوزو D-MAX را با موتور قدرتمند 3 لیتری بنزینی در دستورفروش کارخودقرار داده است. این پیکاپ وانت ایسوزو تاکنون در دونسل به تولید رسیده است که نسل جدید آن سال 2011 روانه بازار شده است اما مدل مورد نظر بهمن موتور برای تولید و عرضه در بازار ایران، نسل اول این خودرو است که تاکنون در 13کشور جهان به تولید رسیده و در رده پرفروش‌ترین پیکاپ‌های جهان قرار گرفته است.توان موتوری این پیکاپ تنومند به 163 اسب بخار می‌رساند .

موتور قدرتمند D-MAX ایسوزو حداکثرگشتاور ممکن یعنی 360 نیوتون متر را تولید می‌کند که از نظر کشش رقمی حدود دو برابر یک پیکاپ استاندارد بازارهای خودرویی ایران مانند نیسان وانت می باشد. تمامی این اعداد و ارقام به کمک یک گیربکس 5 سرعته دستی به محور عقب منتقل می‌شوند تا این پیکاپ قادر باشد 1890 کیلوگرمی را به حرکت در بیاورد . ترمزهای پیکاپ در جلو از نوع دیسکی و در عقب کفشکی است و به صورت استاندارد از سیستم ترمز ضد قفل ABS و توزیع الکترونیکی نیروی ترمز بهره می‌برد.

بر خلاف ناوگان وانت بارهای فعلی ایران که آلایندگی زیادی دارند این خودرو موفق به کسب استاندارد آلایندگی یورو 4 شده و به سیستم تشخیص عیوب مجهز شده است. در سیستم تعلیق این پیکاپ در جلو از نوع مستقل جناغی دوبل با فنر پیچشی است و در عقب برای افزایش ظرفیت بار و استقامت خودرو از فنر تخت استفاده شده است.پیکاپ D-MAX با بهره گیری از دو کابین برای سرنشینان، ظرفیت حمل 5 نفر را دارد و مجموع بار قابل حمل با آن به علاوه وزن سرنشینان حدود یک تن است.

فرمان هیدرولیک، دو کیسه هوا برای سرنشینان جلو، چراغ های جلو با قابلیت تنظیم، رینگ های 16 اینچ، سیستم ضد سرقت ایموبیلایزر، سیستم تثبیت کننده سرعت خودرو Auto Cruise و آینه‌های جانبی برقی مجهز به گرمکن و با قابلیت تا شوندگی از مهم‌ترین آپشن‌های نصب شده در این خودرو هستند.

بهمن دیزل که با ارائه این محصولات همواره توانسته سهم قابل قبولی از بازار تجارت ماشین های سنگین را به خود اختصاص دهد و در تمام زمینه ها از جمله خدمات برتر فروش و خدمات پس از فروش موفق عمل کند،در همین زمینه برای تمام محصولات خود شرایط فروش اقساطی ویژه ای در نظر گرفته است که شما عزیزان میتوانید با تماس با کارشناسان ما اطلاعات کافی را به دست آورید.

برای اطلاع بیشتر از قیمت کامیون ایسوزو با بر روی لینک کلیک کنید.

کمپرسی آمیکو

کامیون کمپرسی آمیکو M2631D

کمپرسی آمیکو از محصولات گروه خودروساز ارس خودرو است که این شرکت با استفاده از تکنولوژی کشورهای قاره ی اروپا و نیز آمریکا و با به کارگیری قطعات اروپایی توانسته محصولات با کیفیتی را ارائه کند که در رقابت با سایر برندهای ماشین های سنگین به جرات حرفی برای گفتن داشته باشد.
گروه صنعتی آمیکو ( ارس خودرو ) در سال 1368 در منطقه ی جلفا در استان آذربایجان شرقی تاسیس شد و امروزه با به کارگیری تکنولوژی روز و استفاده از روش مهندسی خرید به یکی از پرفروش ترین خودروساز های بازار ماشین های سنگین در ایران تبدیل شده است.
مجموعه ی ارس خودرو با کسب امتیاز ارزشیابی آدیت نوع A و نیز دریافت گواهی TA (ایمن ۵۱نوع استاندارد و آلایندگی ۳ نوع استاندارد) از موسسات بین المللی توانسته مهر تاییدی بر کیفیت محصولات خود بزند و این اطمینان خاطر را به مشتریان خود بدهد که از بابت کیفیت محصولات آمیکو با خیالی آسوده خرید کنند.

کامیون کمپرسی آمیکو با قدرت حمل بیش از 24 تن بار جزو قوی ترین های ماشین های باری محسوب می شود. کمپرسی ها با دارا بودن سازه ی هیدرولیک برای حمل و نیز تخلیه ی بارهایی مانند سنگ ، شن ، سنگ ریزه ، ماسه ، نخاله های ساختمانی و … استفاده می شود که سازه ی هیدرولیک کمپرسی ، بار داخل باکت کمپرسی ( یا همان لگن ) را تخلیه می کند.
کمپرسی آمیکو ( که در میان رانندگان ماشین های سنگین تحت عنوان کمپرسی ده چرخ آمیکو یاد می شود ) با دارا بودن موتور قدرتمند 6 سیلندر و گیربکس سنکرونیزه ی هیدرولیک توانسته است خود را در جایگاه برترین های کمپرسی قرار دهد.

مشخصات فنی کمپرسی آمیکو

 • مشخصات موتور کمپرسی آمیکو
  6 سیلندر خطی ، آب خنک ، توربو شارژر و اینترکولر ( یورو II )
  حداکثر قدرت : 336 اسب بخار
  حداکثر گشتاور : 1350 نیوتون متر
  حجم محفظه احتراق : 9726 سی سی

 

 • کلاچ کمپرسی آمیکو
  تک صفحه ای خشک با فنر دیافراگمی
  هیدرولیک به کمک هوای فشرده

 

 • گیربکس کمپرسی آمیکو
  سنکرونیزه هیدرولیک به کمک هوای فشرده 10 دنده ( 9+1 )
  نسبت دنده ها
  جلو : 12/42 ، 8/26 ، 6/08 ، 4/53 ، 3/36، 2/47 ، 1/81 ، 1/35 ، 1/00عقب : 12/99

 

 • اکسل کمپرسی آمیکو
  جلو : یک تکه صلب
  عقب : مرکزی با کاهنده ی سرتوپی ها

 

 • چرخ
  تعداد چرخ ها : 10 + 1

 

 • تعلیق
  جلو : فنر پارابولیک + میل موج گیر + کمک فنر تلسکوپی
  عقب : فنر تخت فولادی چند لایه + میل موج گیر + کمک فنر تلسکوپی

 

 • شاسی
  نردبانی دو لایه طبقه بندی شده

 

 • فرمان
  ZF 88411
  تمام هیدرولیک
 • ترمزها
  سرویس : هوای فشرده بر کاسه چرخ ها به صورت دوبل + ABS
  پارک : انرژی فنر ، با کمک هوای فشرده
  ترمز کمکی 1 : خفه کن لوله اگزوز
  ترمز کمکی 2 : کنترل ورودی هوای سوپاپ ها
 • کابین کمپرسی آمیکو

  تمام فولادی ، تاشو به جلو ، دارای صندلی پنوماتیک قابل تنظیم ، اتاق دو جداره و ایزوله شده ، دارای تخت خواب ، دارای کمربند ایمنی ، جعبه بزرگ زیر تخت خواب جهت استفاده های مختلف ، قفل مرکزی ، شیشه بالابر برقی ، دارای 4 عدد آینه و گرم کن آینه ، CD و رادیو ، سیستم گرمایش و سرمایش ، تاخوگراف و بخاری درجا

 • برق
  باطری : 24 ولت ، 320 آمپر ساعت
  استارتر : 24 ولت ، 6/2 کیلو وات
  دینام : 2/2 کیلو وات

 

 • ابعاد کمپرسی آمیکو ( بر حسب سانتی متر )
  فاصله ی دو محور : 360
  طول : 732
  عرض : 250
  ارتفاع : 315

 

 • وزن ( کیلوگرم )
  وزن با بار : 26+2 تن

 

 • قابلیت های کمپرسی آمیکو
  ظرفیت باک : 320 لیتر
  حداکثر صعود : 38 %
  شعاع گردش : حدود 7/5 متر
  حداکثر سرعت : 100 کیلومتر در ساعت

 

برای اطلاع از فروش اقساطی کمپرسی آمیکو به روی لینک کلیک کنید.